Easy WebbhotellWebbhotellSidbyggareDomännamnBeställInformationKundzonen
 
Att behålla fokus på rätt saker...
Många företag förlorar efter en tid sitt fokus och börjar erbjuda produkter och tjänster som det inte alls var tänkt att de skulle ha med från början. Resultat blir ofta ett rörigt virrvarr av olika val, kategorier och oöverskådliga sidor.

EASY Webbhotell erbjuder just webbhotell med tillhörande domänregistrering, och allt vi kan erbjuda ingår i ett välfyllt webbhotellpaket. Varför krångla till det?
 
 
 

Kontakta oss >>

Om EASY Webbhotell >>

Nyheter >>

Göra egen hemsida med EASY Sitebuilder CMS >>

Hantera ditt webbhotell genom EASY Control >>

Bli återförsäljare för EASY Webbhotell >>

Partners och leverantörer >>

Våra allmänna villkor för webbhotell >>

Copyright och cookies >>
 
Allmänna villkor för EASY Webbhotells webbhotelltjänster

1. Abonnemangstid
Betalning för webbhotell sker per kvartal, år eller tvåårsperiod om inte annat anges. Bindningstid utgår från datumet på första fakturan. Bindningstiden är 12 (tolv) månader vid betalning per kvartal eller år samt 24 (tjugofyra) månader vid betalning per två år. EASY Webbhotell har ingen uppsägningstid. Efter bindningstiden kan kund när som helst säga upp sitt konto utan att binda upp sig för ny period, dock måste detta göras innan ny en period påbörjas. I annat fall förlängs bindningstiden automatiskt med en period om 3, 12 eller 24 månader beroende på vilket som tecknades vid avtalets början. I det fall kund önskar avsluta webbhotellkonto innan bindningstiden är avslutad skall mellanskillnaden fram till bindningstidens slutdatum erläggas. Redan erlagd kontoavgift till EASY Webbhotell återbetalas ej.

2. Kontoavgifter och betalning
Betalning sker mot faktura 10 dagar om inte separat avtal eller överenskommelse tecknats med EASY Webbhotell. Inkommer inte betalning i tid tas påminnelseavgift om 75kr ut. EASY Webbhotell äger rätt att ändra avgifterna samt kontots innehåll inom rimliga gränser utan att direkt meddela kund. Ev. förhöjd avgift kan dock aldrig krävas in retroaktivt av EASY Webbhotell utan gäller från nästkommande faktura.

3. Ångerrätt
Vi vill att du ska vara helt nöjd med dina tjänster hos oss och hjälper dig gärna med problem och frågor. Om du ändå vill ångra ditt köp kan du göra detta inom 14 dagar från det datum som kontot skapades hos oss (samma som fakturadatum). Du måste dock betala för ev. registrerade domännamn samt startavgifter då detta är kostnader och arbetstid som vi inte kan återfå.

4. Inaktivering av webbhotellkonto
Om kund ej erlagt betalning inom angiven tid har EASY Webbhotell rätt att inaktivera kontot (webb, email, ftp samt de tjänster som kund ej erlagt betalning för) tills dess att full betalning erhållits. Om inaktivering av kontot sker, skall kund kontakta EASY Webbhotell direkt efter inbetalning för att återaktivering av kontot ska kunna ske så snabbt som möjligt. Utebliven betalning godtages ej som uppsägning.

5. Avstängning av webbhotellkonto
EASY Webbhotell äger rätt att stänga av ett webbhotellkonto om kunden trots påminnelse inte betalt hyresavgiften inom angiven tid. EASY Webbhotell har även rätt att med omedelbar verkan stänga av ett abonnemang utan återbetalningsskyldighet om kunden utnyttjar kontot på ett otillbörligt sätt, t.ex. genom:

a. Spridande av olaglig information så som barnpornografi eller yttranden som kan ses som hets mot folkgrupp samt att begå brott eller uppmana annan att begå brott, via Internet eller därmed sammankopplade nätverk. Upphovsrättsliga lagar gäller även på Internet.

b. Marknadsföring via utskick till e-postadresser (s.k. spamming/mailbombning) om mottagaren ej i förväg gett sitt samtycke till detta. Gäller även spam/marknadsföring/korspostningar i irrelevanta Usenet-newsgrupper eller forum.

c. Otillbörlig användning av serverprogramvara. Inkluderat men ej begränsat till irc bot som t.ex. eggdrops och egna servers.

d. Medvetet handlande som negativt påverkar EASY Webbhotell eller dess leverantörers system, övriga kontohavare samt Internet i sig självt. Alla försök att underminera eller skada EASY Webbhotell servrar är strikt förbjudet.

e. Olaglig spridning av programvaror/MP3s eller liknande.

f. Alla typer av pornografi och liknande innehåll är förbjudet på EASY Webbhotell servrar.

g. EASY Webbhotell äger också rätt att stänga av kunds webbhotellkonto om kunden använt det på ett sådant sätt att övriga kunder och/eller EASY Webbhotell drabbas på ett negativt sätt, även om kunden inte gjort sig skyldig till brottslig handling eller brott mot dessa allmänna villkor. I fall detta sker, återbetalar EASY Webbhotell till kunden eventuellt redan erlagda månadsavgifter för återstoden av abonnemangsperioden.

6. Ansvarsbegränsning
EASY Webbhotell ansvarar ej för olägenhet, skada eller förlust som beror på omständigheter utanför EASY Webbhotell kontroll. Eventuellt skadestånd omfattar ej direkta eller indirekta skador eller förlust i kunds näringsverksamhet. EASY Webbhotell ansvar för skada är begränsat till 1.000 SEK per tolvmånadersperiod, räknat från den dag abonnemangsavtalet trädde i kraft, om inte skadan drabbat en konsument som använt anslutningen för enskilt bruk då skadestånd utgår enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler. EASY Webbhotell är befriad från ansvar för avbrott eller störningar orsakade av omständigheter utanför dess kontroll, t.ex. olyckshändelser, blixtnedslag, brand, explosion, krig, upplopp, översvämning, hårt väder, arbetsmarknadskonflikt (oavsett om den omfattar EASY Webbhotell personal eller ej) eller underlåtenhet från myndighets eller annan utomståendes sida. Kund skall också vara medveten om att det tidvis kan uppstå störningar på Internet vilka kan leda till svårigheter i åtkomst av webbhotellkontot. Då sådana störningar ligger utanför EASY Webbhotell system och nätverk är EASY Webbhotell inte skyldig till ersättning emot kund.

7. Kundens ansvar
Kund är ansvarig för eventuellt nödvändiga tillstånd som finns för att sprida, ta emot eller lagra information. Det åligger kunden att registrera eventuella shareware-versioner eller liknande av distribuerade program. Kundens ansvarar för innehållet i kundens korrespondens, kundens inlägg i nyhetsmöten, innehållet i kundens webbsidor eller andra aktiviteter som kunden utför på Internet eller därmed sammankopplade system.

8. Trafik
Trafik tillåts enligt ramarna för våra webbhotellkonton. Vår strävan är dock att tillåta fri trafik och normalt debiterar vi dock inte överskjutande trafik såvida det inte påverkar servrarna onormalt mycket.

9. CGI, PHP, ASP, databaser, IRC etc.
Kunden har tillgång till användning av CGI/PHP/ASP och andra scriptspråk och databashanterare som ingår i våra webbhotellkonton. I fall scriptets omfattning innebör onormalt stor belastning på EASY Webbhotells servrar har EASY Webbhotell rätt av kräva kund att ta bort detta. Kontakta oss gärna innan om Du är osäker. IRC eller s.k. IRC bots tillåts inte på EASY Webbhotells servrar.

10. Återförsäljning
Kund har rätt att återförsälja delar av sitt eget eller hela konton från EASY Webbhotell. Det är då kunds ansvar att se till att detta avtal följs upp. Vid större volymer kan ett speciellt ÅF-avtal tecknas vilket för kunden kan vara av ekonomisk fördel.

11. Återbetalning
EASY Webbhotell återbetalar inte till kund redan erlagda avgifter, i det fall kund säger upp abonnemanget eller då kunds abonnemang stängts av pga. brott mot någon punkt ovan.

12. Villkorsändringar
EASY Webbhotell har rätt att ändra dessa villkor, kontoavgifter samt tjänstens omfattning utan att kund direkt meddelas om detta. Innan en villkorsändring träder i kraft meddelas detta via hemsidan. Kunder som väsentligt drabbas negativt av en sådan villkorsändring har rätt att säga upp sitt abonnemang i förtid och få återstående inbetala månader återbetalda.

13. Registreringsvillkor för toppdomänen .SE
Vi samarbetar med City Network Hosting AB, OpenProvider och Key-Systems Gmbh gällande hantering av SE-domäner. Vid nyregistrering av domännamn under .se godkänner du att EASY Webbhotell administrerar och fakturerar ditt domännamn. Registraren City Network Hosting AB, OpenProvider eller Key-Systems Gmbh är dock alltid ytterst ansvarig för ditt domännamn.